04.03.2020

Quality

 

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

«Сигматек» ЕООД се стреми да предоставя услуги по нанасяне на термични защитни покрития върху компоненти на газотурбинни двигатели, които напълно задоволяват нуждите и очакванията на клиентите, и постоянно преглежда и прогресивно подобрява систематa за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа (ЗБР), като едно от ключовите условия за постигане на конкурентно предимство и развитие на компанията. Ръководството се стреми да постигне оптимални условия за ефективно и ефикасно управление на интегрираната система за управление, разработена в съответствие с изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и ISO45001.

«Сигматек» ЕООД гарантираме високото качество на нашите услуги по нанасяне на покритието и потвърждаваме увереността си, че отличното качество на нашите покрития е ценност за всеки служител на нашата компания.

Стратегическите цели на «Сигматек» ЕООД са следните:

 1. Да отстояваме и доразвиваме своите водещи позиции в областта на прилагане на термични защитни покрития, върху компоненти на газотурбинните двигатели;
 2. Постигане на максимално доверие на заинтересованите страни и удовлетвореност на клиентите, чрез поддържане на висока конкурентоспособност и ефективност на нашия бизнес;
 3. Пълно спазване на задължителните изисквания и стандарти, приложими за дейностите и продуктите на компанията;
 4. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работните места, за да се предотвратят случаите на професионални наранявания и вреди за здравето на работниците, чрез премахване на опасностите и намаляване на рисковете;
 5. Опазване на околната среда като спестяваме природни ресурси, когато предоставяме услуги на клиентите, и намаляваме количеството замърсяващи и вредни вещества до възможно най-ниско ниво в производствения процес;
 6. Създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена и безопасна работа, утвърждаване и просперитет на предприятието.

За ефективно провеждане на Политиката ръководстовото заявява следните основни принципи, които прилага в дейността си:

 • насоченост към клиенти и други заинтересовани страни;
 • процесен подход;
 • мислене, основано на риска;
 • лидерство на ръководството;
 • поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството.

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО ДЕКЛАРИРАМ:

Личната си ангажираност и отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на Политиката, за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за изпълнение на целите по качество, околната среда, здраве и безопасност при работа, и за поддържане на система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.